Elmi şöbə və laboratoriyalar

Şöbələr:

Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili şöbəsi  (Zeynalova T.V.)

Maliyyə mühasibat uçotu şöbəsi  (Cəfərova S.A.)

Texniki təchizat və təsərrüfat şöbəsi (Rəsulov M.K.)

Laboratoriyalar:

  • Bitkiçiliyin mexanikləşdirilməsi (t.f.d., dos. Nağıyev E.M.)
  • Bağçılığın mexanikləşdirilməsi (t.f.d., dos. Paşayev E.A.)
  • Bitki mühafizəsində innovativ texnologiyalar (t.e.d., prof. Babayev Ş.M.)
  • Örtülü torpaqlarda istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması (t.f.d. Səddinov F.F.)
  • Texniki təminat, texniki istismar və aqroservis (t.f.d., dos. Sadıxov S.Y.)
  • Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı (t.f.d., dos. Hacıyev İ.M.)
  • Heyvandarlıqda texnoloji proseslərin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması (b.e.i. Quliyev Z.V.)
  • İnformasiya təminatı, patent, marketinq və texniki vasitələr (b.e.i. Məmmədov X.Ə.)
  • Yeni maşınların və tərtibatların konstruksiya edilməsi (b.e.i. Məmmədov İ.O.)

 

Cəmi işçilərin sayı 90 nəfər