Dərslik və dərs vəsaitləri

Dərslik və dərs vəsaitləri
Dərslik və dərs vəsaitləri
 1. Xalid Qurbanov
  Kamil Fətəliyev
  Elçin İsgəndərzadə
  Eksperimentin planlaşdırılması – Bakı, 2015
 2. Камиль Фаталиев
  Энергообеспечение и ресурсосбережение в сельском хозяйстве – Гянджа, 2012.
 3. Xalid Qurbanov
  Kamil Fətəliyev
  Elmi-tədqiqat işlərinin tərtibi və nəticələrin riyazi işlənməsi – Bakı, 2011
 4. Kamil Fətəliyev
  İsrayıl Alıyev
  Nəqledici maşınlar – Gəncə, 2003
 5. Таир Агабейли
  Эльчин Искендеров
  Инновационные технологии для горно-равнинного земледелия республики – Баку, 2010
 6. Həsən Quliyev
  Qurban Əliyev
  Üzümçülüyün mexanikləşdirilməsi – Gəncə, 2001
 7. Зияд Аббасов
  Комплексная механизация овощных и бахчевых культур в фермерских хозяйствах – Баку, 1998
 8. Зияд Аббасов
  Технологические основы механизации бахчеводства – Баку, 1988
 9. İnstitutda keçirilmiş elmi-texniki konfransın materialları
  XVI, XVII, XVIII, XIX və XX-ci cildlər (2006-2014-cü il)
İnstitutda keçirilmiş elmi-texniki konfransın materialları
İnstitutda keçirilmiş elmi-texniki konfransın materialları