10 sentyabr 2020-ci il

“Fındığı qərzəkdən təmizləyən qurğu”ya Rusiya Federasiyasının Əqli Mülkiyyətin Patent və Əmtəə Nişanı üzrə federal Qulluq Qurumundan (Rospatent) patenti alınmışdır. (RF № 2725731, 2020-ci il).

TƏBRİK EDİRİK!

Şək. 18. Fındığı qərzəkdən təmizləyən qurğu.
1 – çıxış aynası; 2 – işçi kamera; 3 – kronşteyn; 4 – diyircəkli yastıq; 5 – yükləmə bunkeri; 6 – rotor; 7 – barmaqlar; 8 – silindrik örtük; 9 – deşiklər; 10 – elastik pər; 11 – örtük; 12 – ventilyator; 13 – qayış ötürücüsü; 14 – istiqamətləndirici lövhə; 15 – elektrik mühərriki ; 16 – reduktor; 17 – çərçivə; 18 – boru; 19 – mufta; 20 – çeşidləyici kamera; 21– uzununa deşiklər.